Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov (všeobecné)


Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov.pdf

V súlade s Nariadením[1] a Zákonom o ochrane osobných údajov[2] prevádzkovateľ Štátny inštitút odborného vzdelávania so sídlom: Bellova 54/a, 833 63 Bratislava, IČO: 17314852 (ďalej aj „ŠIOV“ alebo „prevádzkovateľ“), spracúva vaše osobné údaje na rôzne účely, ktoré súvisia so zákonnými činnosťami ŠIOV.

Ako prevádzkovateľ máme zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov[3].

Vaše osobné údaje spravidla získavame od vás alebo od tretej strany. Získanie osobných údajov prebieha buď v súlade s čl. 14 ods. 5 písm. c) Nariadenia na základe právnych predpisov; o plnení zákonných povinností alebo spracúvaní osobných údajov vo verejnom záujme ste informovaní v prílohe tohto Vyhlásenia o spracúvaní osobných údajov. Vo výnimočných prípadoch, ak sa na také získanie osobných údajov nebudú vzťahovať výnimky podľa čl. 14 ods. 5 nariadenia, vás budeme o získaní osobných údajov informovať osobitne, v súlade s podmienkami spracúvania.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa (ak je poverený) a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov. Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania ako sú uvedené v prílohe tohto vyhlásenia.

Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Poskytnutie osobných údajov na realizáciu pracovnoprávnych alebo obdobných vzťahov je zákonov povinnosťou dotknutej osoby a tiež je nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom.

V prípade neposkytnutia osobných údajov dotknutou osobu v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zákonných povinností alebo na plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov, môže mať za následok napríklad neposkytnutie informácie podľa infozákona, alebo nemožnosť riadne vybaviť žiadosť dotknutej osoby, zúčastniť sa aktivít organizovaných ŠIOV (napr. konferencie, vzdelávanie), finančnú ujmu na strane ŠIOV aj na strane dotknutej osoby (napríklad nevyplatenie finančných nárokov) a pod. Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje.

Účely spracúvania osobných údajov, lehoty uchovávania, právny základ, príjemca

Vaše osobné údaje spracúvame na účely, ktoré sú bližšie definované v prílohe tohto Vyhlásenia o spracúvaní osobných údajov určenom pre zamestnancov prevádzkovateľa. V prílohe sú prehľadne a zrozumiteľne uvedené všetky informácie v súlade s Nariadením a Zákonom.

Zodpovedná osoba

Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov dohliada Zodpovedná osoba, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Mail: zodpovedna.osoba@algger.sk

Korešpondenčná adresa: Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/a, 833 63 Bratislava

Vaše práva podľa Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Súhlas

Vo výnimočných prípadoch môžeme vaše osobné údaje spracúvať na základe súhlasu. O takom spracúvaní budeme vopred osobitne informovaní. V prípadoch, kedy vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese Zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v ŠIOV. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o vás spracúvali.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať sťažnosť

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby.

Účel spracúvania Právny základ spracovateľskej činnosti
lehota uchovávania
Kategória príjemcov
Vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií a opravných prostriedkoch uplatnených podľa zákona o slobode informácií Zákonná povinnosťZákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

5 rokov

Žiadateľ a iné osoby, ktorých sa žiadosť týka, zverejňujú sa v rozsahu povinného zverejňovania (zmluvy, faktúry, objednávky)
Organizovanie podujatí, konferencií, vzdelávania, vrátane propagácie podujatí a informovania o ich priebehu Verejný záujem Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy Zriaďovacia listina ŠIOV10 rokov Zúčastnené strany, zverejnenie v masmédiách, na webovom sídle
Mediálna a tlačová činnosť, vrátane Newslettera Verejný záujem Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zriaďovacia listina ŠIOVArchivuje sa Zúčastnené strany, zverejnenie v masmédiách, na webovom sídle
Výročná správa Verejný záujem Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve Zriaďovacia listina ŠIOVArchivuje sa Zúčastnené strany, Ministerstvo školstva, zverejnenie v médiách, na webovom sídle
Vnútorná kontrola Zákonná povinnosť, verejný záujem Zákon č.10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite5 rokov Osobné údaje sa neposkytujú (okrem oprávnených orgánov štátu)
Vybavovanie sťažností podľa zákona o sťažnostiach Zákonná povinnosť Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z.5 rokov Účastníci konania, iný zákonom oprávnený subjekt
Verejný záujem Zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona č. 38/2014 Z. z.1 rok OU sa neposkytujú
Správa registratúry, vrátane evidencie pošty Verejný záujem Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach10 rokov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, iný oprávnený subjekt
Vedenie účtovníctva a stým súvisiace povinnosti Zákonná povinnosť v spojení s verejným záujmom Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu10 rokov Daňový úrad, objednávky, faktúry a zmluvy sa zverejňujú na webovom sídle a v Centrálnom registri zmlúv
Spracúvanie osobných údajov na štatistické účely a historické účely s cieľom dokumentovať a zaznamenávať činnosť ŠIOV Verejný záujem, účel zlučiteľný z pôvodným účelom podľa čl. 6 ods. 4 NariadeniaZákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve Zriaďovacia listina ŠIOV

Archivuje sa

Štatistický úrad, zverejňovanie na webovom sídle a v masmédiách (agregované dáta)
Prešetrovanie podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti Zákonná povinnosť Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zrušený k 01.03.2019) Zákon č. 54/2019 Z. z., Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,5 rokov Účastníci konania
Bezpečnosť a ochrana majetku, informácií, života a zdravia, aktív (vrátane sieťovej bezpečnosti, bezpečnosti objektov a monitorovania kamerovým systémom) Verejný záujem v spojení so Zákonnou povinnosťou Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správe majetku štátu 278/1993 Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Nariadenie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov2 roky (objektová bezpečnosť) 1 rok (sieťová bezpečnosť) 7 dní (kamerové záznamy) Účastníci konania
Exekúcie Verejný záujem Zákon č. 59/2018 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok), Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správe majetku štátu 278/1993 v znení neskorších predpisov Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov5 rokov Osoby oprávnené v zmysle príslušných predpisov, notári
Kontaktné údaje Verejný záujem Zákony súvisiace s plnením úloh a povinností ŠIOV podľa jednotlivých účelov spracúvania v spojení s § 78 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov10 rokov alebo po dobu, kedy je osoba hlásená ako kontaktná Zmluvné strany, strany komunikácie
Vybavenie a evidencia uplatnených práv dotknutých osôb Zákonná povinnosť podľa Kapitoly III Nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov5 rokov Fyzické osoby uplatňujúce práva dotknutých osôb
Súdne spory, uplatňovanie právnych nárokov (všeobecne, nielen na súde) a súdnych právomocí Verejný záujem Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok Zákon č. 160/2015 Z. z. Správny súdny poriadok čl.9 ods. 2 písm. c) Nariadenia (GDPR), ak sú pre uplatňovanie právnych nárokov a súdnych právomocí nevyhnutné osobné údaje osobitnej kategórie podľa čl. 9 Nariadenia (GDPR)Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) Štatút ŠIOV

Zákon č. 71/1967 Zb. Zákon o správnom konaní

Zákon č. 372/1990 Zb. Slovenskej národnej rady o priestupkoch

Iné právne predpisy, ktorými sa pri výkone svojich činností a plnení úloh ŠIOV riadi, v súlade s tu definovanými spracovateľskými činnosťami.

10 rokov

Účastníci konania, príslušný súd, subjekty oprávnené podľa osobitných predpisov vyjadrovať sa k predmetu konania, komory, združenia zriadené zákonom, súdny znalci, oprávnený orgán štátu
Mimosúdne vymáhanie pohľadávok Verejný záujem Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy Zákon NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu5 rokov Subjekt poskytujúci právnu podporu, subjekty oprávnené podľa osobitných predpisov vyjadrovať sa k predmetu konania
EŠIF (Európske štrukturálne a investičné fondy) Verejný záujem, Zákonná povinnosť NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1303/2013NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1304/2013

Zákon č. 292/2014 Z. z. o poskytovaní príspevku z EŠIF

Zmluva alebo predzmluvný vzťah Štatút ŠIOV

10 rokov

Oprávnené orgány (zodpovedné subjekty), účastníci projektu, zmluvné strany
Štátna pomoc Poskytnutie príspevku na čiastočnú kompenzáciu dodatočných nákladov súvisiacich so zapojením účastníkov vzdelávania do systému duálneho vzdelávania Zákonná povinnosť, Verejný záujem Zákon č. . 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zákon č. 372/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy10 rokov Koordinátor pomoci, príjemca, poskytovateľ, Ministerstvo školstva
Činnosť odborných komisií, expertných skupín a predmetových komisií pre tvorbu štátnych vzdelávacích programov a iných metodických materiálov Verejný záujem Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zriaďovacia listina ŠIOV Archivuje sa (štatút, zásady zriaďovania a činnosti, pozvánky a záznamy z rokovaní) Ministerstvo školstva, zúčastnené strany
Metodické a odborné činnosti spojené s plánovaním, tvorbou, a hodnotením učebníc, učebných textov, učebných pomôcok Verejný záujem Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve Zriaďovacia listina ŠIOVArchivuje sa Ministerstvo školstva, zúčastnené strany
Národná sústava kvalifikácií Rozvoj a aktualizácia NSK a Slovenského kvalifikačného rámca v spolupráci so Sektorovými radami a ďalšími inštitúciami, vrátane vydávania Bulletinu a jeho zverejňovania Verejný záujem Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve Zriaďovacia listina ŠIOV Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/C111/ES z 23. apríla 2008 o vytvorení európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady (2017/C 189/03)10 rokov Ministerstvo školstva, zúčastnené strany, zverejňuje sa na webovom portály kvalifikacie.sk (napr. info o členoch rady), Európska komisia
Európske iniciatívy Koordinovanie a zabezpečovanie činnosti národných kontaktných , koordinačných a referenčných centier (administratívne zabezpečenie) Verejný záujem Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve Zriaďovacia listina ŠIOV Odporúčania Európskeho parlamentu a rady, Rozhodnutia EP a R, iné právne predpisy a medzinárodné zmluvy na úrovni EÚ10 rokov Ministerstvo školstva, Európsky parlament
EUROPASS Vydávanie registrácie a zabezpečenie komunikácie vrátane sociálnych sietí Verejný záujem Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve Zriaďovacia listina ŠIOV Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 2241/2004/ES zo dňa 15. decembra 2004 , Vyhlásenie európskych ministrov odborného vzdelávania a prípravy,a Európska komisia, zvolaná v Kodani 29. a 30. novembra 2002, o posilnenej európskej spolupráci v oblasti odborného vzdelávania a prípravy „Kodanské vyhlásenie““

10 rokov

Partnerská organizácia v hostiteľskej krajine (škola, školiace stredisko, spoločnosť, mimovládna organizácia a pod.), Európske stredisko pre rozvoj vzdelávania (európska agentúra)
Národné kontaktné miesto pre ECVET (Európsky systém kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu) Verejný záujem Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve Zriaďovacia listina ŠIOV Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/C 155/02 o vytvorení Európskeho systému kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu Rezolúcia Rady pre vzdelávanie, mládež a kultúru z 12. novembra 2002 Vyhlásenie európskych ministrov odborného vzdelávania a prípravy,a Európska komisia, zvolaná v Kodani 29. a 30. novembra 2002, o posilnenej európskej spolupráci v oblasti odborného vzdelávania a prípravy „Kodanské vyhlásenie“

10 rokov

Zúčastnené strany, Európska komisia
Národné referenčné miesto pre EQAVET (Európsky referenčný rámec zabezpečenia kvality) – technický nástroj podpory a monitorovania zvyšovania kvality odborného vzdelávania a prípravy, vydávanie newslettera a zverejňovanie noviniek a informácií na webe a sociálnej sieti Verejný záujem Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve Zriaďovacia listina ŠIOV ODPORÚČANIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 18. júna 2009 o vytvorení európskeho referenčného rámca zabezpečenia kvality odborného vzdelávania a prípravy OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMUHOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV

NOVÝ PROGRAM V OBLASTI ZRUČNOSTÍ PRE EURÓPU

Spolupráca na posilnení ľudského kapitálu, zamestnateľnosti a konkurencieschopnosti Závery z Rigy Európska spolupráca v oblasti odborného vzdelávania a prípravy 2015 – 2020 ODPORÚČANIE RADY z 15. marca 2018 týkajúce sa európskeho rámca pre kvalitnú a účinnú učňovskú prípravu (2018/C 153/01), 2017/0100 (NLE)

ODPORÚČANIE RADY týkajúce sa sledovania uplatnenia absolventov COM(2014) 30

SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní odporúčania Európskeho parlamentu a Rady z 18. júna 2009 o vytvorení európskeho referenčného rámca zabezpečenia kvality odborného vzdelávania a prípravy

10 rokov

Zúčastnené strany, Európska komisia, zverejňovanie
EPALE – Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe Slovenská podporná služba pre EPALE Verejný záujem Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve Zriaďovacia listina ŠIOV10 rokov Zúčastnené strany, zverejnenie na webe a sociálnej sieti (v rámci príspevkov, blogov apod.)
Národný koordinátor Európskeho programu vzdelávania dospelých Verejný záujem Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve Zriaďovacia listina ŠIOV Európsky parlament a Rada – Odporúčanie programu pre oblasť zručností pre Európu (2016), Cesty zvyšovania úrovne zručností: nové príležitosti pre dospelých (2016), Európsky program vzdelávania dospelých EAAL (2011), Uznesenie Rady o obnovenom európskom programe vzdelávania dospelých(2011/C 372/01)

10 rokov

Zúčastnené strany, Ministerstvo školstva, Európska komisia
Slovenské centrum cvičných firiem Organizácia vzdelávacích podujatí, seminárov, kurzov, konferencií, príprava a realizácia projektov odborného vzdelávania, kontraktné dni, regionálne veľtrhy, spolupráca so zahraničnými firmami a centrálami Verejný záujem Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve Zriaďovacia listina ŠIOV Zmluva, ktorej je dotknutá osoba jednou zo zmluvných strán Súhlas – výnimočne môžu byť osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, pred jeho získaním budú dotknutej osobe poskytnuté všetky relevantné informácie10 rokov Zúčastnené strany, Ministerstvo školstva, Európska komisia, zverejňovanie na webe a v médiách a sociálnych sieťach
Realizovanie výskumno-vývojových úloh a prieskumov Verejný záujem Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zriaďovacia listina ŠIOVArchivuje sa Ministerstvo školstva, agregované dáta sa zverejňujú
Výber zamestnancov Zákonná povinnosť, verejný záujem, zmluva Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisovZákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

1 rok

Neposkytujú sa
Realizácia pracovnoprávnych vzťahov Zákonná povinnosť v spojení s verejným záujmom, zmluvný vzťah Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisovZákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme Zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch (služobné pasy) Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (zákon o dôveryhodných službách)

do 70 rokov veku zamestnanca

Zamestnanci, zástupcovia zamestnancov, iné oprávnené orgány štátu, ak poskytovanie údajov prebieha na základe pravidelnej zákonnej povinnosti
Plnenie povinností zamestnávateľa voči sociálnej poisťovni Zákonná povinnosť Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisovZákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov

Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

10 rokov

Sociálna poisťovňa
Plnenie povinností zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni Zákonná povinnosť Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov10 rokov Zdravotné poisťovne
Kolektívne pracovno-právne vzťahy, benefity Zákonná povinnosť v spojení s verejným záujmom, Zmluva, Súhlas /vo výnimočných prípadoch/Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

§ 229 až § 250a zákona č.311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Kolektívna zmluva Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu , Podrobnejšie informácie sú poskytnuté v konkrétnych prípadoch.

10 rokov

Zástupcovia zamestnancov, zamestnanci, rodinní príslušníci zamestnancov
Plnenie povinností zamestnávateľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia a pracovnej zdravotnej služby Zákonná povinnosť Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov5 rokov po ukončení alebo zániku povinnosti Školiaci subjekt, zamestnávateľ
Plnenie daňových povinností Zákonná povinnosť Zákon č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov10 rokov Daňový úrad

[1] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

[2] Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

[3] Napríklad Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore; zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Skip to content

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close