Zásady ochrany osobných údajov


GDPR
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a zákon NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) nadobudnú účinnosť 25. mája 2018.

PREVÁDZKOVATEĽ A KONTAKTNÉ ÚDAJE
Prevádzkovateľ Vašich osobných údajov je spoločnosť Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava

Prevádzkovateľa môžete kontaktovať e-mailom na adrese kancelaria@siov.sk.
Pre ďalšie informácie ako nás kontaktovať, navštívte stránku www.mojdual.sk.

PREČO ZBIERAME VAŠE ÚDAJE?
Vaše osobné údaje získavame a ďalej spracúvame na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe vášho súhlasu, a to výlučne iba za účelom obchodných vzťahov. Ide najmä o tieto účely:

 • plnenie zmluvy
 • aktuálna ponuka našich produktov a služieb marketing a reklama
 • kroky podniknuté na udržanie obchodných vzťahov
 • kontaktovanie alebo reakcia na otázky prostredníctvom elektronickej komunikácie (e-mail, telefón)

PRÁVNE ZÁKLADY
V súlade s požiadavkami právnych predpisov na ochranu osobných údajov (paragraf 6 článok 1 Nariadenia; paragraf 13 ods. 1 Zákona) vás musíme informovať o právnych základoch spracúvania vašich osobných údajov, ktorými sú:

 • náš oprávnený záujem
 • Váš súhlas
 • plnenie našich zákonných povinností
 • plnenie našich zmluvných povinností

AKÉ ÚDAJE ZBIERAME
Spracúvanie vašich osobných údajov vykonávame za účelom udržiavania obchodných vzťahov, informácii o našich produktoch a službách, marketingu a za účelom vytvorenia zmluvy a jej plnenia. Pri poskytovaní našich služieb získavame o vás nasledujúce údaje: meno, priezvisko, názov vašej firmy alebo zamestnávateľa, telefónne číslo, adresu trvalého bydliska, korešpondenčnú adresu, IČO, DIČ a iné údaje podľa platnej legislatívy alebo na základe vášho súhlasu.

 

BEZPEČNOSŤ, SPRÍSTUPŇOVANIE VAŠICH ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM
Na ochranu vašich údajov sme zaviedli primerané fyzické a technické opatrenia, aby sme zabezpečili informácie, ktoré v súvislosti so službami zhromažďujeme. V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili pred ich úmyselným alebo náhodným vymazaním, náhodnou stratou, zmenou, nezákonným prezradením, zneužitím alebo sprístupnením.Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom, ktorým sme vaše osobné údaje oprávnení poskytnúť na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo vášho súhlasu. Konkrétne to môžu byť:

 • štatutári, spoločníci, akcionári, oprávnení zamestnanci
 • revádzkovateľa,
 • členovia skupiny Prevádzkovateľa
 • osoby spolupracujúce s Prevádzkovateľom (účtovníci, daňový poradcovia, právny poradcovia, a pod.)
 • orgány verejnej správy, ktorým môžu byť za špecifických podmienok a podľa platnej legislatívy poskytnuté osobné údaje

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA VO VZŤAHU K OSOBNÝM ÚDAJOM
V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte právo:

 • na prístup k vašim osobným údajom od Prevádzkovateľa
 • žiadať opravu alebo aktualizáciu vašich osobných údajov
 • na výmaz vašich osobných údajov („právo na zabudnutie“)
 • na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov
 • kedykoľvek odvolať svoj súhlas
 • na prenosnosť údajov
 • namietať spracúvanie vašich osobných údajov
 • podať návrh na začatie konania pred Úradom na ochranu osobných údajov SR

Uplatniť vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy na kancelaria@siov.sk alebo zaslaním písomnej žiadosti spoločnosti Štátny inštitút odborného vzdelávania s jasnými požiadavkami na kontaktné údaje uvedené v sekcii „Prevádzkovateľ a kontaktné údaje“.Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, než to bude potrebné na účel, na ktorý sme ich získali, tak ako je uvedené v sekcii „Prečo zbierame vaše údaje“. Vaše osobné údaje uchovávame, vyraďujeme a likvidujeme v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

TypNázovPoskytovateľÚčelExpirácia
štatistika_gamojdual.skZaznamenáva jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník webovú stránku používa.
2 roky
štatistika_gatmojdual.skPoužíva nástroj Google Analytics na obmedzenie počtu žiadostí.1 deň
štatistika_gidmojdual.skZaznamenáva jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku.1 deň
štatistikacollectgoogle-analytics.comPoužíva sa na odosielanie údajov do nástroja Google Analytics o zariadení a správaní návštevníka.
session (návšteva)
marketing_fbpmojdual.sk Používa Facebook na poskytovanie série reklamných produktov, ako je ponuka v reálnom čase (real-time bidding) od tretej strany.3 mesiace
marketingfrfacebook.comPoužíva Facebook na poskytovanie série reklamných produktov, ako je ponuka v reálnom čase (real-time bidding) od tretej strany.
3 mesiace
marketingNIDgoogle.com Zaznamenáva jedinečné ID, ktoré identifikuje zariadenie vracajúceho sa používateľa. ID sa používa pre zacielené reklamy.
6 mesiacov
marketingtrfacebook.com Používa Facebook na poskytovanie série reklamných produktov, ako je ponuka v reálnom čase (real-time bidding) od tretej strany.
session (návšteva)
nezaradenéeuCookiemojdual.sk-session (návšteva)

BEZPEČNOSŤ, SPRÍSTUPŇOVANIE VAŠICH ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM
Na ochranu vašich údajov sme zaviedli primerané fyzické a technické opatrenia, aby sme zabezpečili informácie, ktoré v súvislosti so službami zhromažďujeme. V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili pred ich úmyselným alebo náhodným vymazaním, náhodnou stratou, zmenou, nezákonným prezradením, zneužitím alebo sprístupnením.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom, ktorým sme vaše osobné údaje oprávnení poskytnúť na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo vášho súhlasu. Konkrétne to môžu byť:

 • štatutári, spoločníci, akcionári, oprávnení zamestnanci
 • revádzkovateľa,
 • členovia skupiny Prevádzkovateľa
 • osoby spolupracujúce s Prevádzkovateľom (účtovníci, daňový poradcovia, právny poradcovia, a pod.)
 • orgány verejnej správy, ktorým môžu byť za špecifických podmienok a podľa platnej legislatívy poskytnuté osobné údaje

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA VO VZŤAHU K OSOBNÝM ÚDAJOM
V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte právo:

 • na prístup k vašim osobným údajom od Prevádzkovateľa
 • žiadať opravu alebo aktualizáciu vašich osobných údajov
 • na výmaz vašich osobných údajov („právo na zabudnutie“)
 • na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov
 • kedykoľvek odvolať svoj súhlas
 • na prenosnosť údajov
 • namietať spracúvanie vašich osobných údajov
 • podať návrh na začatie konania pred Úradom na ochranu osobných údajov SR

Uplatniť vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy na kancelaria@siov.sk alebo zaslaním písomnej žiadosti spoločnosti Štátny inštitút odborného vzdelávania s jasnými požiadavkami na kontaktné údaje uvedené v sekcii „Prevádzkovateľ a kontaktné údaje“.

Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, než to bude potrebné na účel, na ktorý sme ich získali, tak ako je uvedené v sekcii „Prečo zbierame vaše údaje“. Vaše osobné údaje uchovávame, vyraďujeme a likvidujeme v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Skip to content

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close